لذت بردن از زندگی هیچ
هزینه ای نداره.
به جزء هزینه ای که باید برای ذهنت بکنی

و نگاهت رو عوض کنی...❤️