چیه این ادمیزاد
نباشه فراموش میشه
باشه از چشم میوفته