اشفته ایم و ناتمام در همه چیز
خوابمان کامل نیست
بیداری مان خواب الود