🌞امروز

رها باش و با رهایی زندگی کنهر زمان که به جای ترس و اضطراب

احساس شادی و آسودگی کردی

رها هستی✌🏼🌱وقتی که رنجش و غم ها را رها

و بخشش را انتخاب کنی

رها هستیوقتی در تمام لحظه هایت

خودت باشى، رها هستی😘