زندگی حکایت؛ قدیمی کوهستان است!
هرچه را که صدا کنی همان را می شنوی!
پس به نیکی صدا کن
تا به نیکی‌ به تو پاسخ دهد!

اين جهان کوه است و فعل ما ندا
سوی ما آيد نداها را صدا 🍃🍃