انسان بودن زیاد سخت نیست ،
کافیست مهربانی کنی!

زبانت که نیش نداشته باشد
و کسی را نرنجاند ، همین انسانیت است!

وقتی برای همه خیر بخواهی همین انسانیت است!