شادی‌هاے ڪوچڪ بیاب
خوشی‌‌هاے ڪوچڪ بساز
جورے ڪہ بتوانے دوام بیاورے
طورے ڪہ زندگے همچنان ارزشِ زیستن داشتہ باش