🍀سلام به صبح

سلام به طلوع قشنگ خورشيدسلام به آفتاب و نسیم

و به این روز شروع قشنگچه دلنشین است

صبحگاهی که با لبخند

و امید همراه باشد🧡امیدوارم امـروز از زمیـن و زمـان

مانند باران برایتـان

خوشبختی و برکت و امیـد ببـارد🌹