‌انسانها زود پشیمان میشوند؛
گاه از گفته هایشان،
گاه از نگفته هایشان،

اما سراغ ندارم کسی‌ از مهربانی پشیمان شده باشد؛ مهربانی منطقی‌ترين گفتگوی زندگیست!