روزی که قلب بفهمد مغز به‌خاطرش چه افکاری را تحمل کرده به احترامش تمام‌قد می‌ایستد!