🔷 تصویری قدیمی از خیابان های رشت متعلق به حدود ۶۰ سال پیش خیابان شریعتی منتهی به میدان شهرداری رشت