هوای امروز رشت
1400.01.04

دمای سیاهکل ۳۸.۵ شد 😐
فکر نکنم تو تابستون این دما رخ بده 😐