خدایا یادم بده ک به یادت باشم همانطور ک به یادم هستی