او مثل موسیقی بی کلام بود
حرف نمی زد
ولی تاثیرش را می گزاشت