مكث كردن را تمرين كن. پيش از قضاوت كردن، فرض كردن، پيش از تهمت زدن مكث كن. پيش از آنكه با خشونت عكس العمل نشان دهى مكث كن، اينگونه از گفتار يا كردارى كه بعدها پشيمانت كند جلوگيرى ميكنى...