پیامبر (ص) فرمود: کسی که چهل شبانه روز گوشت نخورد عقلش ذایل و اخلاق او بد می شود...