فصل اول

زندگی خودت را

با فصل پانزدهم

زندگی کسی دیگر مقایسه نکن،

مسیر خودت را برو،

داستان زندگی خودت را بنویس

و هرگز جا نزن