زیبا اندیش که باشی
همه چیز را زیبا می بینی.
نگاه از درون تو می آید؛
نگاه درونیت را به دنیا زیبا کن!
تا دنیا زیباییهایش را بر تو جاری کند.
تو زیبا ببین تا زیبا دیده شوی...