شما مسئولِ شادی خودتان هستيد.
اگر از ديگران
انتظار داشته باشيد که
شما را شاد کنند ،
همیشه نا اميد خواهيد شد!