آدمهاي مهم بی دليل مهم نشده اند .

حتما كسانی را دوست داشته اند، كه بايد.

سفرهايی رفته اند، كه بايد.

دوستانی داشته اند كه بايد.

آدمهای مهم كسانی را در زندگی حذف كرده اند كه بايد.

كسانی را گم كرده اند كه بايد.

آدمهای مهم حرف هايی را نشنيده اند كه بايد.

آدمهای مهم، خيلی چيزها برايشان مهم نبوده است.

آدمهای مهم ترك های مهمی را انجام داده اند كه بايد.

آدمهای مهم، غمهای زيادی را چشيده اند، و حتما خوشحاليهای زيادی را.

آدمهای مهم همانقدر كه فراموش كرده اند، به ياد سپرده اند.

آدمهای مهم بی دليل مهم نشده اند