یه سکوتی هم هست که مال بعد از شنیدن یه سری حرفاییه که نباید میشنیدی...

حس عجیبیه

بیرونش سکوته ولی از درونت هی صدای شکستن میاد...