دوست داشتنت

همانند برگ گليست در زير باران

زيبا ، لطيف و جان افزا