چسبيده‌ام به تو

بسانِ انسان به گناهَش!

هرگز ترکت نمی کنم...