‏نیسـت مَـرا جُـز تـو دَوا

ای تـو دوایِ دلِ مَـن...!