یه مهربونی خاصی تو چهره گاو هست.. امیدوارم سال جدید مثل نمادش با ما مهربون باشه و هر چی غم ناراحتی از سال پیش بوده رو بشوره ببره..