+ اثر انگشت ما از زندگی‌هایی که لمس می‌کنیم پاک نمیشه...

🎬 remember me