من از اون دسته آدمام که کم صحبتم پس اگه دیدی پیشت از چیزی میگم بدون از اون آدمای انگشت شمارای زندگیمی، پشیمونم نکن