پنج چیزی که همین الان باید ترک کنید:

۱- راضی نگه داشتن همه

۲- ترس از تغییر

۳- زندگی کردن در گذشته

۴- کم ارزش کردن خودتان

۵- فکر کردن بیش از حد