هیچ کس مجبور به تحمل کردنِ دیگری نیست.

همه ی ما حقِ انتخاب داریم.

حالا اگر به دلایلی انتخابِ ما تحمل کردن باشد، به خاطرِ احترام به خود و تصمیمی که گرفته‌ایم نباید منّتی بر سرِ کسی‌ بگذاریم.

برای اینکه دچارِ عذاب مضاعف نشویم،

قهرمانِ اشتباهاتِ خودمان که میتوانیم باشیم.

+ نمی‌‌توانیم؟