خط بزنید از زندگیتان تمامِ آدمهای بلاتکلیفی که غیرِ قابلِ پیش بینی اند

تمامِ آدمهایی که حرف میبرند و می آورند

آدمهایی که چون خودشان به جایی نرسیدند،

تو را هم متقاعد میکنند به درجا زدن

آدمهایی که تا چشمشان به جنسِ مخالف می افتد،

شخصیتِ جدیدی از آنها میبینی!

آدمهایی که تخریب را از تعریف بهتر بلدند.آدمهایی که با کنایه حرف میزنند

"سَمی"اند!