چه جمالِ جان فزایی که میانِ جان مایی

تو به جان چه می‌نَمایی تو چنین شِکَر چرایی؟