هر آدمی
باید پشت پنجره ی اتاقش،

یک گلدان گل شمعدانی
داشته باشد،

که هر بار گلهایش خشک می شود و دوباره گل می دهد،
یادش بیفتد که روزهای غم هم
به پایان می رسند ...