از نظر قانون جذب
همه چیز
امکان پذیر است
وقتی به مرحله
باور برسی
کائنات کل شرایط را
برای دریافت خواسته ات
بسیج می کند...