اگر یه روزی خواستید بزرگی کسی را
اندازه بگیرید؛
بهتر است به جای قد، وزن، ثروت و مدارج تحصیلی اش؛
"ظرفیت و گنجایش قلب"
و توان بخشش او را اندازه بگیرید