یک نفر باید باشد

خیالت را از بودن روزهای بد راحت کند

آنقدر که وقتی نگاهت میکند و میگوید

"بیخیال، همه چیز درست میشود"

لبخند بزنی و مطمئن باشی

وقتی او میگوید "میشود"

حتما میشود...

حتما!