‌ ‌ ‌‌

‏به بعضیا باید گفت

‏می تونی ازم کپی کنی

‏ولی

‏هیچوقت نمی‌تونی خود من باشی .