صبح که می‌شود
دنبالِ اتفاقاتِ خوب بگرد
دنبالِ آدم‌هایِ خوبی
که حالِ خوبت را
با نگاهشون و لبخندشون
به روزگارت سنجاق کنی
یک روزِ خوب، اتفاق نمی‌افتد
ساخته می‌شود...