من به تنهایی خود کرده بودم ناگهان
آمدی بین نفس هایم شدی دنیای من