نباید به هر کسی

در زندگی خوشامد گفت...

به عبارتی، طبق توصیه ی کنفوسیوس

خودتان را با کسانی

که به خوبی خودتان نیستند

درگیر نکنید!