از کدام آغوش به تو می‌شود رسید؟

مرگ؟

زندگی؟

خواب؟

حرفی بزن

دارم تمام می‌شوم...