دعا کنیم هیچکس دلش نگیرد،
اگر هم گرفت
خدا یک هم صحبت خوب
سر راهش بگذارد.
دعا کنیم هیچکداممان
اشکی از چشمانش نیاید،
اگر هم آمد
از خوشحالی و شوق باشد ...