چنین گفت زرتشت:
که سوزانید بدی را در آتش
تا ز آتش برون آید نیکی

امشب در خانه بمانیم و آرزو کنیم که چهارشنبه سوری سال بعد همه در کنار هم این جشن باستانی رو جشن بگیریم🙏

زردی من از تو 🔥
سرخی تو از من 🔥

چهارشنبه سوری تون مبارک❤️