بی تو مرا

از روی صندلی های دو نفره

بلند میکنند، تا بتوانند

کنار هم بنشینند...