روزهای آخر سالہ
بيايد کینہ و دشمنی
را کنـار بگذاریم
روزی می آید که دلمان
بـرای زمانهای کنار هم بودن
تنگ می شود ...
مهربـان باشیـــم
زندگـی کوتـاه است ...

آخر سالتون قشنگ🌸