یکی از هنرها، هنر به موقع خداحافظی کردنه...

یعنی تو بدونی دقیقا کِی و کجا خداحافظی کنی

که هم دلتنگت بشن...

هم جات خالی شه...

هم از چشم کسی نیفتاده باشی...