پروردگارا
چنان کن امسال، سالِ ما باشد

سعادت، بختِ نیکو
حال خوش در فال ما باشد.

پریشان حالی
و اندوه، صد فرسنگ از ما دور
رفاه و امن و آرامش رفیق حال ما باشد.

قطار زندگی که گاهگاهی خط عوض می کرد
پس از این روی ریلِ بهترین آمال ما باشد.

سیاهی گم شود در سالِ کهنه، سالِ نو سالِ
طلوع آفتاب از مشرقِ اقبال ما باشد.
آمين❤️