انصاف یعنی؛
اگه روزهای سخت رسید
روزهای خوب زندگیت یادت بمونه
انصاف یعنی؛
بدونی خدای روزهای سخت
همون خدای روزهای خوبه

❣ منصف باشیم...