شايد حق داشتند

عشق را

تنها لابه‌لاى كتاب ‌ها جاى دهند،

شايد عشق

جاىِ ديگرى نمى ‌توانست دوام بياورد...