جانشین آه باش
در سینه ام بمان
مثل ابر در سینه‌ی اسمان