قرمه سبزی قدیمی ترین و اصیل ترین غذای ایرانیه 😍 زنان عشایر باستان از کوه ها سبزی ها و حبوبات داخل طبیعت رو جمع آوری به داخل چادر می آوردن.. گوسفندی ذبح میشد و این سبزی و حبوبات بهمراه گوشت تازه گوسفندی پخته میشد و در کنار برنج غذای اعیاد ایرانیان باستان را طبخ میگرفت 😍😋 در‌واقع این غذا موروثی است ارزشمند که عشایر عزیزمان برای ما به ارث گذاشتن ❤ شب تون الهی